PHIÊN HỌP THỨ NHẤT - HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA ĐỂ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2024 VÀ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KH&CN THANH HÓA NĂM 2023

Sáng 30/11/2023, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất (Kỳ họp thứ 2, năm 2023) xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và xét tặng giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2023..

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN; các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh (19/20 thành viên).

 

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội đồng tiến hành làm việc nội dung thứ nhất về việc xét tặng giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2023.

Tại phiên họp, đồng chí Trần Duy Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đã báo cáo kết quả tổng hợp hồ sơ xét tặng giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2023. Theo đó, đến hết thời hạn nộp hồ sơ, Sở KH&CN đã nhận được 10 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở của các ngành. Ngày 10/11/2023, Sở KH&CN đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức Hội nghị rà soát hồ sơ xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh. Kết quả rà soát các lĩnh vực cụ thể như sau: Khoa học kỹ thuật: 02/08; Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp: 03/08; Khoa học y dược: 01/08; Lĩnh vực khác: 02/08 công trình. Trên cơ sở kết quả đề xuất của Hội đồng KH&CN cấp cơ sở của các ngành, Sở KH&CN dự kiến đề xuất tham mưu cho Hội đồng KH&CN cấp tỉnh về cơ cấu các công trình đạt giải: 01 giải Vàng; 03 giải Bạc; 03 giải Đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm và các nội dung chuẩn bị của Sở KH&CN. Hội đồng đã phân tích, đánh giá từng hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng, phân tích các kết quả thực hiện, hiệu quả triển khai nhiệm vụ KH&CN. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu xác định công trình được tặng giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2023. Kết quả bỏ phiếu có: 02 giải Bạc; 04 giải Đồng.

Nội dung thứ hai về việc xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024.

Đồng chí Trần Duy Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đã báo cáo kết quả tổng hợp hồ sơ xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024, theo đó, đối với đề xuất đặt hàng nộp năm 2023: đến thời điểm họp Hội đồng, Sở KH&CN nhận được 118 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024. Trong đó, có 01 hồ sơ đề xuất xin rút, 07 hồ sơ đề xuất đơn vị nộp 2 lần. Tổng số đề xuất đặt hàng nộp năm 2023 cần xem xét là 110 đề xuất. Đối với đề xuất đặt hàng thuộc chương trình sở hữu trí tuệ nộp năm 2022: Sở KH&CN nhận được 102 đề xuất đặt hàng và đã tổng hợp, đề nghị đưa ra Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét tại phiên họp thứ nhất, kỳ họp lần thứ 2 năm 2022, ngày 23/12/2022. Trong đó, có 15 đề xuất đặt hàng thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ được Hội đồng KH&CN tỉnh đề nghị xem xét sau khi rà soát các quy định liên quan. Sở KH&CN đã tổng hợp 15 đề xuất đặt hàng này để xem xét cùng các đề xuất đặt hàng nộp năm 2023. Trong 15 đề xuất trên có 02 đề xuất trùng với đề xuất nộp năm 2023. Tổng số đề xuất đặt hàng nộp năm 2022 đưa vào xem xét năm 2023 là 13 đề xuất. Như vậy, tổng số đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 cần xem xét là 123 đề xuất.

Kết quả rà soát, từ ngày 11/10/2023 đến ngày 01/11/2023, Sở KH&CN chủ trì phối hợp với Giám đốc và Hội đồng KH&CN cấp cơ sở của các ngành, các lĩnh vực có liên quan để tổ chức 05 nhóm Hội thảo rà soát. Trên cơ sở đánh giá của các Hội thảo, Sở KH&CN tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá sơ bộ và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát. Kết quả có 42 nhiệm vụ đề nghị Hội đồng xem xét lựa chọn đưa ra Hội đồng tư vấn chuyên ngành.

Thành viên Hội đồng KH&CN tham gia ý kiến.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đã biểu dương kết quả tổng hợp, rà soát của Sở KH&CN, theo đó việc tổng hợp đầy đủ, đánh giá sơ bộ các đề xuất đặt hàng với khối lượng và dữ liệu hồ sơ lớn. Tài liệu gửi cho các thành viên hội đồng kịp thời, được sắp xếp khoa học, đầy đủ, dễ tra cứu. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh các tiêu chí đánh giá để lựa chọn các đề xuất đặt hàng về tính mới; tính cấp thiết; tính khả thi; khả năng ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN. Hội đồng tiến hành thảo luận, đánh giá chung các đề xuất đặt hàng năm 2023, phân tích các đề xuất về tính cấp thiết, tính mới, tính trùng lắp. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2023 để đưa Hội đồng tư vấn chuyên ngành. Kết quả lựa chọn được 42 nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh khẩn trương  thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2024 đã được lựa chọn: Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo quy định; báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét; trình Chủ tịch UBND phê duyệt trước ngày 20/01/2024, trong đó từng nhiệm vụ phải làm rõ về tên, định hướng mục tiêu, yêu cầu đối với kết quả, phương thức tổ chức thực hiện của nhiệm vụ KH&CN. Phối hợp với các đơn vị rà soát, hoàn thiện các đề xuất đặt hàng, tiếp tục xin ý kiến các thành viên Hội đồng bổ sung vào danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2024 đã được lựa chọn để đưa ra Hội đồng tư vấn.

Đối với Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2023: Đăng tải kết quả xét tặng Giải thưởng của Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, đưa tin 03 số liên tiếp trên Báo Thanh Hóa./.

 

TS. Phạm Thị Thanh Hương

TP. Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Thanh Hóa