Chương trình Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thức đảy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Toàn văn Chương trình