Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Nội dung Kế hoạch