BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

“Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa”

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

 1. Thông tin chung về đề tài
 2. Tên đề tài

“Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa”

 1. Mục tiêu đề tài

- Đánh giá được thực trạng về vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng được mô hình phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu.

- Đề xuất được hệ thống giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Thịnh Văn Khoa
 2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
 3. Tổng kinh phí thực hiện: 987.530.000đ

Bằng chữ: (Chín trăm tám bẩy triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 987.530.000đ          

Kinh phí từ nguồn khác:          0        triệu đồng.

 1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 7 năm 2021

Kết thúc: Tháng 12/2022

 1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Thịnh Văn Khoa

Chủ nhiệm Đề tài

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

2

ThS. Trịnh Hoàng Minh

Thư ký Đề tài

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

3

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Cộng tác viên

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

4

ThS. Nguyễn Ngọc Thắng

Cộng tác viên

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

5

TS. Phạm Thị Hoài Thu

Cộng tác viên

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

6

ThS. Phùng Thị Quyên

Cộng tác viên

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

7

ThS. Nguyễn Xuân Anh

Cộng tác viên

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

8

ThS. Vương Mạnh Toàn

Cộng tác viên

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

9

ThS. Lê Minh Nguyệt

Cộng tác viên

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

10

ThS. Lê Thị Huyền

Cộng tác viên

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

 1. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
 2. Về sản phẩm khoa học

          1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành

STT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo tổng hợp, phân tích xử lý số liệu

x

 

 

 

 

 

x

 

 

2

Báo cáo thực trạng phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

x

 

 

 

 

 

x

 

 

3

 Báo cáo kết quả triển khai mô hình phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu.

x

 

 

 

 

 

x

 

 

4

Báo cáo giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

x

 

 

 

 

 

x

 

 

5

Tài liệu tập huấn phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu.

x

 

 

 

 

 

x

 

 

6

Báo cáo phương án sử dụng kết quả.

x

 

 

 

 

 

x

 

 

7

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

x

 

 

 

 

 

x

 

 

          1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Báo cáo thực trạng phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

Tháng 1/2023

- Xã Nga Thành, huyện Nga Sơn; Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn

- Trường Chính trị

 

2

Báo cáo giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Tháng 1/2023

- Xã Nga Thành, huyện Nga Sơn; Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn

- Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

- Trường Chính trị

 

          1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

Ghi chú

1

 Tài liệu tập huấn phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu.

Tháng 5/2022

- Xã Nga Thành, huyện Nga Sơn; Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn

- Trường Chính trị

- Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 

 1. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ
 2. Về lý luận

Đề tài hệ thống hóa và hoàn thiện cơ sở lý luận về vai trò của hệ thống trị cấp cơ sở nói chung và của các chủ thể trong hệ thống chính trị cấp cơ sở nói riêng trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu. Nghiên cứu hệ thống hóa một cách đầy đủ, đồng bộ các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh Thanh Hóa về xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu, nhằm cung cấp cơ sở lý luận cho hệ thống chính trị cấp cơ sở thực hiện các giải pháp phát huy vai trò của mình trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 1. Về thực tiễn

Đề tài đã đánh giá được thực trạng phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu; các bài học kinh nghiệm nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho tỉnh Thanh Hóa nói chung và cho hệ thống chính trị ở cơ sở nói riêng ban hành chủ trương, chính sách, xây dựng các chương trình hành động trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu; cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho Trường Chính trị tỉnh xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở về phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

 1. Về hiệu quả của nhiệm vụ

3.1. Hiệu quả kinh tế

Mục đích của đề tài không trực tiếp tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, song việc hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu là góp phần khai thác các tiềm năng, lợi thế của các địa phương để phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động ở địa phương theo hướng bền vững.

Các giải pháp mà đề tài đưa ra nhằm phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, trực tiếp là nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc hoạch định, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch, các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

3.2. Hiệu quả xã hội

Các sản phẩm của đề tài đã đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu và đề xuất các giải pháp đồng bộ, để Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở xây dựng nghị quyết, đề án, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu; các cơ quan có thẩm quyền sử dụng làm luận cứ để ban hành các cơ chế, chính sách; qua đó thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đặt ra “tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu năm 2025 đạt 20% trở lên”.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

 1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu Ö vào ô tương ứng):

- Nộp hồ sơ đúng hạn

 

- Nộp chậm  trên 30 ngày

 
 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

          - Xuất sắc                                            

          - Đạt                                                 

          - Không đạt                                      

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.