Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1) Thông tin chung:

- Tên đề tài: “Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa”.

- Kinh phí thực hiện: 987.530.000đ (Chín trăm tám bẩy triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng), Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH: 987.530.000đ (Chín trăm tám bẩy triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)

+ Kinh phí tự có: 0 đồng

+ Kinh phí khác: 0 đồng

- Thời gian thực hiện:

Bắt đầu: Tháng 7 năm 2021

Kết thúc: Tháng 12/2022

- Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Thịnh Văn Khoa

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

STT

Họ và tên

Học vị

Cơ quan công tác

11

Thịnh Văn Khoa

TS

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

22

Trịnh Hoàng Minh

ThS

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

33

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

ThS

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

44

ThS. Nguyễn Ngọc Thắng

ThS

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

55

Phạm Thị Hoài Thu

TS

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

66

Phùng Thị Quyên

ThS

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

77

Nguyễn Xuân Anh

ThS

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

88

Vương Mạnh Toàn

ThS

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

99

Lê Minh Nguyệt

ThS

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

110

Lê Thị Huyền

ThS

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

 

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: từ ngày  10/02/2023 đến ngày 25/02/2023, Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm).