Kết quả nghiệm thu dự án “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”

Ngày 23/3/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã họp đánh giá kết quả thực hiện dự án: “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”.

Kết quả nghiệm thu dự án “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”

         Sau 30 tháng triển khai thực hiện, dự án đã đạt được kết quả chính là xây dựng thành công mô hình nhân giống, sản xuất rau quả trong nhà màng với tổng quy mô 0,6 ha, tiêu thụ rau quả an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP theo chuỗi giá trị tại huyện Yên Định.

        Hội đồng đã đánh giá dự án có ý nghĩa thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Việc sản xuất rau quả trong nhà màng giúp kiểm soát được sâu bệnh hại, chủ động chế độ tưới tiêu, phân bón, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, từ đó nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Dự án thành công sẽ là điểm nhấn của tỉnh Thanh Hóa về mô hình sản xuất có sự kết hợp giữa thực hành nông nghiệp tốt (GAP) với ứng dụng công nghệ cao là cơ sở khoa học để tiến hành triển khai nhân rộng trên địa bàn các địa phương khác trong tỉnh Thanh Hóa.

         Hội đồng đã đánh giá toàn diện các kết quả nghiên cứu của dự án, nêu những kết quả đạt được, một số tồn tại hạn chế cần bổ sung, chỉnh sửa. Kết quả  hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá xếp loại đạt.

Trịnh Kim Chi