CÔNG KHAI MINH BẠCH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

TT

Phòng, đơn vị tham mưu  ban hành

File đính kèm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Báo cáo số 31/BC-SKHCN ngày 01/3/2021 về công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN Quý I/2021

File báo cáo

2. Báo cáo số 86/BC-SKHCN ngày 15/6/2021 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN 06 tháng đầu năm 2021

File báo cáo

3. Báo cáo số 90/BC-SKHCN ngày 17/6/2021 về công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN Quý II/2021

File báo cáo

4. Báo cáo số 95/BC-SKHCN ngày 24/6/2021 về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10 - KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí

File báo cáo

5. Báo cáo số 114/BC-SKHCN ngày 02/8/2021công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

File báo cáo

6. Báo cáo số 134/BC-SKHCN ngày 14/9/2021 về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN Quý III năm 2021

File báo cáo

7. Báo cáo số 135/BC-SKHCN ngày 14/9/2021 về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN 9 tháng đầu năm 2021

File báo cáo

8. Báo cáo số 146/BC-SKHCN ngày 30/9/2021 về kết quả theo dõi thi hành pháp luật về PCTN năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021

File báo cáo