BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA; TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 (Từ 15/12/2020 đến 14/12/2021)

Thực hiện Công văn số 2623/TTTH-VP ngày 06/12/2021 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN Quý IV và năm 2021 và Công văn số 452/TTra - P1 ngày 30/11/2021 của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021. Sở KH&CN báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 như sau: