60 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA 1960 - 2020

60 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA 1960 - 2020