GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ KH&CN THANH HÓA

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm; Sở hữu trí tuệ - An toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
      Sở KH&CN hiện có 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Văn phòng Tài chính Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ, Phòng Phát triển Tiềm lực KHCN và đổi mới sáng tạo, Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở; 2 đơn vị trực thuộc, trong đó: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng là đơn vị quản lý nhà nước; 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ . Ngoài ra còn có 01 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
      Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động hiện đang làm việc tại Sở là 109 người. Trong đó: Số cán bộ, công chức, lao động làm việc ở các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở là 41 người; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: 41 người; Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ là 27 người. 
      Về trình độ chuyên môn:  Trong 109 cán bộ, công chức, viên chức, lao động  có trên 84% số người có trình độ từ đại học trở lên (trong đó 03 người có trình độ tiến sỹ, 15 người có trình độ thạc sỹ).