Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 260/QĐ- SKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ

của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ