BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc:  TRẦN DUY BÌNH

    - Ngày sinh:  15/07/1969

    - Quê quán:  Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

    - Chức vụ:   Giám đốc Sở

     - Điện thoại liên lạc:

     + Cơ quan:  02373.753.588

     - Email: binhtd.skhcn@thanhhoa.gov.vn

2. Phó giám đốc:  TRỊNH VĂN SÚY

      - Ngày sinh:  1965

     - Quê quán:  Xã Thiệu Phú, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

     - Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở

     + Cơ quan: 02373.853.896

     - Email: suytv.skhcn@thanhhoa.gov.vn

3. Phó giám đốc: CAO THỊ NGỌC HÀ

- Ngày sinh: 1972

- Quê quán: xã vạn Hòa, huyện Nông Công, Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

+ cơ quan: 02373 853 818

- Email: hactn.skhcn@thanhhoa.gov.vn