Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Chi tiết

 
Tên thủ tục Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Nội dung

Mã thủ tục: 1.000438.000.00.00.H56
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Cơ sở nhập khẩu lập hồ sơ đăng ký kiểm tra khi nhập khẩu theo quy định tại mục 3 của thủ tục này.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
 a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trước ngày 01/5 hàng năm (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
-  Đối với Cơ sở : Không.
-  Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường theo Mẫu 2.PTNHSĐK tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN và vào sổ đăng ký và ký tên, đóng dấu vào bản đăng ký kiểm tra của cơ sở nhập khẩu:
- Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ trong phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và yêu cầu cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn năm (05) ngày làm việc.Trường hợp quá thời hạn trên mà vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì cơ sở nhập khẩu phải có văn bản gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hoá nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi cơ sở nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hoá thông báo bằng văn bản cho cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu.
- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày cơ sở nhập khẩu nhận được văn bản thông báo, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hoá phải hoàn thành việc kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường (theo Mẫu 3. TBKQKT tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN) gửi cho cơ sở nhập khẩu.
 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hoá tiến hành kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường (theo Mẫu 3. TBKQKT tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN) gửi cơ sở nhập khẩu và cơ quan Hải quan.
- Trường hợp phát hiện sự không phù hợp, việc xử lý thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)
b. Thời gian trả kết quả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).   
 2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp.   
 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường” (theo Mẫu 1. ĐKKT tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN); (có mẫu)
- Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu: Hợp đồng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; danh mục hàng hóa (packing list); giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có); thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai thứ tiếng) (trường hợp nhập khẩu phương tiện đo).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.      
4. Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và vào sổ đăng ký: ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 05 ngày làm việc.
- Thời hạn ra thông báo về việc kiểm tra sau khi hồ sơ hợp lệ: 03 ngày làm việc.
- Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường: 10 làm ngày việc.   
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở nhập khẩu: phương tiện đo phải phê duyệt mẫu thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2; hàng đóng gói sẵn thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2. Phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Có thông báo của cơ quan thực hiện kiểm tra trên thị trường, trong sử dụng về việc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định và đề nghị tăng cường kiểm tra khi nhập khẩu;
- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường;
- Thông tin, cảnh báo của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường có nguy cơ xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân khác;
- Kết quả khảo sát về đo lường đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn trên thị trường, trong sử dụng phát hiện sự không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định.   
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.
d) Cơ quan phối hợp: Không.    
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường.   
8. Lệ phí: Không   
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường: Mẫu 1. ĐKKT tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN.   
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.   
 

Căn cứ pháp lý

​- Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;
- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.
- Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài  chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Đính kèm tài liệu Chon Phieu tiep nhan ho so dang ky kiem tra nha nuoc ve do luong.doc
Chon Thong bao ket qua kiem tra nha nuoc ve do luong.doc
Chon Mau dang ky kiem tra nha nuoc ve do luong.doc

Thủ tục cùng lĩnh vực
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận
Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa


ĐĂNG NHẬP