Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Tìm kiếm

 
Nội dung tìm
Tìm theo
Sắp xếp
Lĩnh vực

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1 Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động và công nghệ
2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động và công nghệ
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động và công nghệ
4 Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động và công nghệ
5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động và công nghệ
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động và công nghệ
7 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
8 Công bố sử dụng dấu định lượng. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
9 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
10 Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
11 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cấp sơ tuyển. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
12 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh d Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
13 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
14 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
15 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
16 Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Sở hữu trí tuệ
17 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Sở hữu trí tuệ
18 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Sở hữu trí tuệ
19 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở ( đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế). Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
20 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
  35 thủ tục , được chia thành 2 trang  
12


ĐĂNG NHẬP