Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN
Thuyết minh Dự án xin vay vốn (29/09/2014)
Thuyết minh Dự án xin vay vốn
Thông báo về việc đăng ký vay vốn với lãi suất ưu đãi năm 2014 (29/09/2014)
Thông báo của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về việc đăng ký vay vốn với lãi suất ưu đãi năm 2014.
Quy chế quản lý Tài chính quỹ phát triển KH&CN (29/09/2014)
Các nội dung quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển KH&CN (Kèm theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý tài chính quỹ phát triển KH&CN Thanh Hóa).
Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn (29/09/2014)
Hướng dẫn các bước thực hiện cho vay vốn Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa
Điều lệ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (29/09/2014)
Các nội dung điều lệ của Quỹ phát triển KH&CN (Kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Điều lệ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Thanh hóa).
Giới thiệu chung về Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa (29/09/2014)
Đơn đề nghị vay vốn (29/09/2014)
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.


ĐĂNG NHẬP