Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Video Clip

 
 • Doanh nghiệp thể thao với công tác sở hữu trí tuê
 • Khoa học công nghệ động lực phát triển nhanh bền vững
 • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
 •  

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

   
  • Lãnh đao Sở Khoa học Công nghệ...
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
   

   Nội dung

   
  HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA HỌP LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019   25-06-2019
  Chiều ngày 19/6/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã họp kỳ thứ nhất năm 2019 để đánh giá tình hình hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) 6 tháng đầu năm, xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020. Tham dự Hội nghị có 23 thành viên của Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì Hội nghị.

  ​        Theo Báo cáo hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong 6 tháng đầu năm 2019 hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được triển khai sâu rộng ở hầu hết các ngành, địa phương, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp; đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Thanh Hóa hiện có lực lượng hoạt động KH&CN khá đông đảo với 42 tổ chức KH&CN, 24 doanh nghiệp KH&CN, 1.229 cán bộ nghiên cứu; 2.506 người làm việc trong các tổ chức KH&CN. Bên cạnh đó là 10 Hội đồng KH&CN cấp ngành và 27 Hội đồng KH&CN cấp huyện, nhiều Hội đồng KH&CN của các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 28 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 144 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được triển khai thực hiện, trong đó đã có 18 nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu và ứng dụng. Công tác quản lý công nghệ đã tổ chức thẩm định, cho ý kiến về công nghệ cho 25 dự án trong giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đã có 114 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, có 22 văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Công tác an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn được đảm bảo, không để xảy ra sự cố mất an toàn bức xạ và hạt nhân. Công tác Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm định, kiểm nghiệm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, triển khai việc xây dựng ISO 9001: 2015 tại 133 đơn vị cấp xã.

  Về xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020, cơ quan thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh đã nhận được 128 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Sau khi tổng hợp, rà soát và qua đánh giá tại các Hội đồng tư vấn chuyên ngành đã có 45 đề xuất nhiệm vụ KH&CN được các Hội đồng tư vấn thống nhất báo cáo Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét, lựa chọn để trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020.

  Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng khoa học tỉnh đã thảo luận Báo cáo hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm 2019, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh để thực hiện từ năm 2020.

   ccc.png

   Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

  ​Sau khi nghe Báo cáo và qua thảo luận, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã kết luận về hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

  Về kết quả đã đạt được: Hoạt động KH&CN có đóng góp quan trọng trong phát triển KT-XH tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm. Bộ máy tổ chức, tiềm lực KH&CN của tỉnh được củng cố và phát triển. Doanh nghiệp KH&CN tiếp tục tăng. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở được kiện toàn đi vào hoạt động nền nếp. Hoạt động KH&CN được quan tâm và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực theo hướng công nghệ cao, nâng cao giá trị, phát triển bền vững.  Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phát triển công nghệ có nhiều chuyển biến, đối với tất cả các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được nhân rộng, phát huy trong các cơ quan, doanh nghiệp, trong các hội của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật.

  Về những tồn tại, hạn chế: Hoạt động KH&CN chưa thể hiện được rõ  vai trò động lực, vai trò đột phá trên các lĩnh vực; chưa có những sản phẩm chủ lực, có sự đột phá mang tầm quốc gia, trong đó có trách nhiệm của ngành KH&CN. Việc triển khai nhân rộng kết quả nhiệm vụ KH&CN còn hạn chế. Tuy đã có quy định bàn giao kết quả cho các đơn vị đề xuất đặt hàng, nhưng việc tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn còn chưa đạt hiệu quả cao. Các nhiệm vụ KH&CN còn kéo dài, cần khống chế thời gian, nghiệm thu sớm để kịp thời được ứng dụng. Vai trò hoạt động của các Hội đồng KH&CN cấp tỉnh, cấp ngành, cấp huyện; trách nhiệm của các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học các cấp cần được phát huy. Hoạt động của các hội viên Liên hiệp các hội KH&KT còn mang tính hình thức, tính phong trào.

  Về định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong tất cả các lĩnh vực theo hướng đột phá và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa. Khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hóa, tạo ra được các sản phẩm mới năng suất, chất lượng. Sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước đã đầu tư, bao gồm ngân sách sự nghiệp KHCN trung ương và địa phương, kinh phí đầu tư phát triển, nguồn kinh phí thực hiện chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

  Theo Quy chế hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh được ban hành tại Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, 23 thành viên của Hội đồng KH&CN tỉnh có mặt đã bỏ phiếu xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020. Kết quả đã lựa chọn được 31 nhiệm vụ KH&CN để trình UBND tỉnh phê duyệt cho bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2020./.

                                                                    Cao Thị Ngọc Hà

                                                        TP. Quản lý Khoa học

    

  In nội dung
  Các tin đã đăng ngày
  Chọn một ngày từ lịch.


  ĐĂNG NHẬP