Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Video Clip

 
 • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
 • Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững
 •  

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

   
  • Lãnh đao Sở Khoa học Công nghệ...
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
   

   Nội dung

   
  HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA KỲ HỌP LẦN THỨ HAI NĂM 2018   06-11-2018
  Ngày 12/10/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã tổ chức kỳ họp lần thứ hai, năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì Hội nghị, với sự tham gia của các thành viên hội đồng và đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan.

  ​        Hội đồng đã nghe Cơ quan thường trực báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; báo cáo tiếp nhận phiếu đề xuất đặt hàng và tổ chức các hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2019.

  Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đức Quyền đã khẳng định:  

   Về kết quả đạt được

             - Hoạt động nghiên cứu triển khai được quan tâm, trên cơ sở bám sát kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm, kế hoạch thực hiện khâu đột phá trên các lĩnh vực.

  - Quản lý các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai năm 2018 đúng quy định, kết quả thực hiện các nhiệm vụ có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

  - Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ 2019: đã thu hút được sự quan tâm của 140 đơn vị đề xuất đặt hàng, tổ chức các hội đồng tư vấn lựa chọn 58 nhiệm vụ đảm bảo tính cấp thiết.

  - Tổ chức họp hội đồng khoa học tỉnh một năm 2 kỳ, đúng quy định. Các thành viên Hội đồng tham gia tương đối đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng, có ý thức trách nhiệm trong việc tham gia góp ý các văn bản, báo cáo, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ.

  Về những tồn tại hạn chế

  - Hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

  - Phòng trào phát huy sáng kiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa rộng khắp. Cần có nhiều sáng kiến, từ đó hình thành ý tưởng, hình thành các giải pháp và hình thành các đề tài nghiên cứu.

  - Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ mà sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu còn nhiều hạn chế, chưa đánh giá được hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong việc thành lập các hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần lưu ý mời Chủ tịch Hội đồng là Ủy viên của Hội đồng Khoa học tỉnh (trừ trường hợp không có thành viên phù hợp với lĩnh vực quản lý).

  - Cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thẩm định công nghệ, góp ý công nghệ đầu tư, đánh giá vai trò tham mưu trong quản lý công nghệ của tỉnh.

  Về kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, định hướng kế hoạch năm 2019

  - 3 tháng cuối năm 2018, kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, Hoàn thành các nhiệm vụ trong kế hoạch năm đã đề ra.

  - Năm 2019, hoạt động khoa học và công nghệ phải bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với định hướng tăng tốc, trong đó phải xác định hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp được bao nhiêu phần trăm. Cần xác định trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực nông nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục ...

              Kết quả xác định nhiệm vụ KHCN  năm 2019:

  Hội đồng đã bỏ phiếu xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2019. Trên cơ sở bám sát kế hoạch thực hiện khâu đột phá về khoa học và công nghệ.

  Kết quả đã lựạ chọn được 37 nhiệm vụ trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2019./.

                                              Cao Thị Ngọc Hà

                TP. Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ​

  In nội dung
  Các tin đã đăng ngày
  Chọn một ngày từ lịch.


  ĐĂNG NHẬP