Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn, khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1) Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn, khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.

- Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí:  999,956 triệu đồng, trong đó: Kinh phí SNKH: 964,866 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: tháng 11năm 2016 đến tháng 5 năm 2018.

- Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Hồng Đức.

- Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Đình Hải - Trưởng phòng Hợp tác Quốc Tế, Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức.

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Hoàng Đình Hải

TS

Trường Đại học Hồng Đức (chủ nhiệm đề tài)

2

Trần Ngọc Đảm

PGS.TS

Trường Đại học SP Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

3

Hoàng Thị Hà

Tiến sĩ

Trường Đại học Hồng Đức

4

Jörn Kasbohm

PGS. TS

Trường Đại học Greifswald, CHLBĐức

5

Nguyễn Văn Sức

PGS, TS

Trường Đại học SPKT TP Hồ Chí Minh

6

Trịnh Thanh Sơn

ThS

Trường Đại học Hồng Đức

7

Lê Quang Hùng

ThS

Trường Đại học Hồng Đức

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: ngày 27/8/2018, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm).​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 29-10-2018
In nội dung
File đính kèm:
Bao cao tu danh gia (Chi 9-2018).docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP