Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh và xây dựng mô hình sản xuất ngô BĐG tại Thanh Hóa”.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1) Thông tin chung:

- Tên đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh và xây dựng mô hình sản xuất ngô BĐG tại Thanh Hóa”.

- Kinh phí thực hiện: 1.684.210.000 đồng; Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 992.300.000 đồng; kinh phí từ nguồn khác:        691.910.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: 24tháng từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2018.- Tổ chức chủ trì đề tài: Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hồng Đức - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Thanh Huyền.

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Thị Thanh Huyền

ThS. Nghiên cứu viên

Công ty TNHH PTNN Hồng Đức

2

Trần Phong Sắc

KS.  Nghiên cứu viên

Công ty TNHH PTNN Hồng Đức

3

Nguyễn Thị Lan

TS. Giảng viên chính

Công ty TNHH PTNN Hồng Đức

4

Lê Thị Xuân Hà

ThS. Nghiên cứu viên

Công ty TNHH PTNN Hồng Đức

5

Nguyễn Thị Vân

ThS. Nghiên cứu viên

Công ty TNHH PTNN Hồng Đức

6

Nghiêm Thị Hương

ThS. Nghiên cứu viên

Công ty TNHH PTNN Hồng Đức

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: từ ngày  18/6/2018 đến ngày 29/6/2018, Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm).​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 28-05-2018
In nội dung
File đính kèm:
BC KQ ngô bien doi gen - Cty NN HĐ.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP