Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Xây dựng vùng nuôi, bảo tồn nguồn gen bò vàng Thanh Hóa.

Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa thông báo đến các tổ chức, cá nhân thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1) Thông tin chung:

- Tên đề tài: “Xây dựng vùng nuôi, bảo tồn nguồn gen bò vàng Thanh Hóa”.

- Kinh phí thực hiện: 1.659.070.000 đồng; trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 647.070.000 đồng, kinh phí từ nguồn khác: 1.012.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2018).

- Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học kỹ thuật chăn nuôi Thanh Hóa

- Chủ nhiệm đề tài: Lê Trần Thái.

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Trần Thái

Thạc sỹ Nông nghiệp

Trung tâm NCƯDKHKT chăn nuôi Thanh Hóa

2

Lê Ngọc Hạnh

Kỹ sư chăn nuôi – thú y

Trung tâm NCƯDKHKT chăn nuôi Thanh Hóa

3

Nguyễn Văn Long

Kỹ sư chăn nuôi

Trung tâm NCƯDKHKT chăn nuôi Thanh Hóa

4

Lê Lệnh Thự

Thạc sỹ Nông nghiệp

Trung tâm NCƯDKHKT chăn nuôi Thanh Hóa

5

Phạm Như Ngọc

Kỹ sư Chăn nuôi

Trung tâm NCƯDKHKT chăn nuôi Thanh Hóa

6

Hoàng Văn Phúc

Thạc sỹ Nông nghiệp

Trung tâm NCƯDKHKT chăn nuôi Thanh Hóa

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: từ ngày  11/6/2018 đến ngày 25/6/2018 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm).

 ​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 06-06-2018
In nội dung
File đính kèm:
Báo cáo kết quả - TT chan nuoi.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP