Giới thiệu
Giới thiệu Sở KH&CN
Chức năng, nhiệm vụ
Cơ cấu, tổ chức
Thông tin - Sự kiện
Quản lý KH&CN
Hoạt động KH&CN
Phát triển tiềm lực KH&CN
Thanh tra khoa học
Quản lý TC-ĐL-CL
KHCN thế giới
Phổ biến kiến thức KHCN
Các đơn vị sự nghiệp
Thủ tục hành chính
Hội chợ Tecmart
Các mẫu phiểu ĐT-DA
Chủ trương lớn về KH&CN
Cơ sở dữ liệu
TC - ĐL - CL
Dữ liệu đề tài dự án khoa học công nghệ
Tin KHCN địa phương
Website liên kết
Quảng cáo
 
Chủ nhật, 5/7/2015 Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ  
Giới thiệu » Chức năng, nhiệm vụ
 
          UỶ BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TỈNH THANH HOÁ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số: 4006 /QĐ-UBND                                                         
                                                                                 Thanh Hoá, ngày 11 tháng 12 năm 2008
â
a
QUYẾT ĐỊNH
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ
thuộc UBND tỉnh, cấp huyện
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 582/TTr-SKHCN ngày 30/10/2008; của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 507/TTr-SNV ngày 26 tháng 11 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ.
1. Vị trí và chức năng:
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
3.1. Lãnh đạo Sở: Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc.
Giám đốc, Phó giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.
3.2. Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm:
a/ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
       - Văn phòng;
       - Thanh tra.;
       - Phòng Tài chính - Kế hoạch;
       - Phòng Quản lý Khoa học; 
       - Phòng Quản lý Công nghệ;
       - Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở;
       - Phòng Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;
       - Phòng Quản lý chuyên ngành.
 
Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định.
b/ Chi cục trực thuộc Sở:
       - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
c/ Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, được ngân sách bảo đảm một phần chi phí hoạt động:
       - Trung tâm Nuôi cấy mô thực vật;
- Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ (có quyết định riêng - được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tư vấn chuyển giao khoa học và công nghệ).
 
3.3. Biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao hàng năm.
         
       Điều 2. Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố là Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế (đối với thị xã, thanh phố); vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể do UBND huyện quyết định theo quy định tại mục I, II phần II Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ.
       Phòng Công thương, Phòng Kinh tế có con dấu để giao dịch.
       Phòng Công thương, Phòng Kinh tế có Trưởng phòng, không quá 02 Phó trưởng phòng. Biên chế hành chính của Phòng Công thương, Phòng Kinh tế do Ủy ban nhân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được UBND tỉnh giao hàng năm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày kể từ ngày ký.
       Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);                                                                          CHỦ TỊCH
- Thường trưc Tỉnh uỷ (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 Quyết định;
- Lưu: VT, TC.                         
                                                     Mai Văn Ninh (đã ký)  
 
Tìm kiếm
Thông báo
Kết luận Thanh Tra Đề án: "Hỗ trợ sản xuất thử để công nhận giống quốc gia và trình diễn mô hình thâm canh giống lúa Thanh Hóa 1 đạt năng suất 7-8 tấn/ha tại Thanh Hóa"  (24/06/2015)
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH THI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  (26/04/2015)
THÔNG BÁO: Về việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học  (02/04/2015)
Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa: Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)  (25/03/2015)
THÔNG BÁO: Về việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học  (04/03/2015)
THÔNG BÁO: Về việc tiếp công dân tại Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa  (10/02/2015)
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HOÁ THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2015  (16/01/2015)
THÔNG BÁO CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA " Về việc đăng ký vay vốn với lãi xuất ưu đãi năm 2014"  (30/07/2014)
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH : HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH  (23/06/2014)
Mời các bạn tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần thư 10 năm 2013-2014  (23/06/2014)
Tạp chí KHCN
Lịch khoa học
Văn bản pháp quy
Thủ tục hành chính
Ban biên tập Website
Số lượt truy cập


54.166.152.121
Quảng cáo
Sở Khoa học & Công nghệ Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 17 Hạc Thành - Ba Đình - Thanh phố Thanh Hóa
Điện thoại: 037 3852 786; Fax: 037 3853 513; Email: khcn@thanhhoa.gov.vn;