Giới thiệu chung
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ KH&CN THANH HÓA (23/07/2021)

 Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm; Sở hữu trí tuệ - An toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
      Sở KH&CN hiện có 08 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Văn phòng, phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ, Phòng Phát triển Tiềm lực KH&CN, phòng Quản lý Chuyên ngành, phòng Quản lý KH&CN Cơ sở; 3 đơn vị trực thuộc, trong đó: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng là đơn vị quản lý nhà nước; 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ và Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học. Ngoài ra còn có 01 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
      Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động hiện đang làm việc tại Sở là 133 người. Trong đó: Số cán bộ, công chức, lao động làm việc ở các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở là 41 người; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: 41 người; Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ là 27 người và Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học 24 người.
      Về trình độ chuyên môn:  Trong 133 cán bộ, công chức, viên chức, lao động  có trên 84% số người có trình độ từ đại học trở lên (trong đó 03 người có trình độ tiến sỹ, 17 người có trình độ thạc sỹ).
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
In tin   
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh