Tin KHCN trong tỉnh
GIẢI THƯỞNG “NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” CỦA HỌC VIỆN QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH (01/02/2023)

GIẢI THƯỞNG “NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” CỦA HỌC VIỆN QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

  1. Về mục đích, ý nghĩa

Giải thưởng được tổ chức nhằm tìm kiếm, động viên, khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc, tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị, góp phần tham mưu, tư vấn có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời giúp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Học viện nói riêng và cả nước nói chung.

  1. Về yêu cầu xét tặng Giải thưởng

- Việc xét tặng giải thưởng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

- Thực hiện xét tặng giải thưởng khách quan, công bằng, công khai, chính xác.

  1. Đối tượng xét tặng Giải thưởng

Các tác giả, đồng tác giả là công dân Việt Nam có công trình, cụm công trình nghiên cứu về lý luận chính trị đề nghị xét tặng giải thưởng. 

  1. Về cơ cấu, Giải thưởng gồm các hạng mục

-  Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”: 200 triệu đồng,

- Giải cống hiến về “Nghiên cứu lý luận chính trị” (chỉ xét tặng đối với tác giả đã nghỉ hưu):  100 triệu đồng.

- Giải triển vọng về “Nghiên cứu lý luận chính trị” (chỉ xét tặng đối với tác giả dưới 45 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng):   100 triệu đồng.

  1. Hồ sơ xét tặng giải thưởng

- Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở gồm:

+ Đơn đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng;

+ Bản toàn văn công trình;

+ Bản thuyết minh công trình;

+ Văn bản xác nhận ứng dụng của công trình;

+ Tài liệu liên quan đến việc công bố công trình theo quy định;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét tặng giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;

+ Bản sao các văn bản và tài liệu khác có liên quan đến công trình.

- Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Học viện gồm:

+ Tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng của đơn vị;

+ Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở;

+ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở;

+ Biên bản họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở;

+ Toàn bộ Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở.

(Các mẫu hồ được ban hành kèm theo Quyết định số 963-QĐ/HVCTQG ngày 11/03/2021)

  1. Điều kiện xét tặng giải thưởng

- Đối với tác giả:

+ Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,với chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành tốt chủ trương,chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước,quy định của cơ quan,đơn vị,tổ chức,địa phương nơi cư trú.

+ Công trình của nhóm tác giả thì phải được sự đồng ý của các đồng tác giả sáng tạo ra công trình(có chữ ký của toàn bộ các tác giả công trình)và có 01 tác giả là đại diện.

+ Giải cống hiến về “Nghiên cứu lý luận chính trị” chỉ xét tặng đối với tác giả đã nghỉ hưu,Giải triển vọng về “Nghiên cứu lý luận chính trị” chỉ xét tặng đối với tác giả dưới 45 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

+ Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng,tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

- Đối với công trình:

+ Công trình phải có hồ sơ hợp lệ,được công bố và được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

+ Công trình đã được công bố trên tạp chí khoa học trong nước có mã số chuẩn quốc tế ISSN,thuộc Danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành,liên ngành hằng năm của Hội đồng Giáo sư nhà nước hoặc bài đăng tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISN thuộc danh mục trong Web of Science (ISI),danh mục Scopus(đối với công trình được đăng bằng ngôn ngữ tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch bằng tiếng Việt kèm theo) hoặc được in tại nhà xuất bản có uy tín (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Khoa học và xã hội, Nhà xuất bản lý luận chính trị …).

+ Công trình là kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật.

- Trường hợp khác do Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Học viện xin ý kiến Giám đốc Học viện xem xét, quyết định.

  1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và tổ chức xét giải thưởng

-  Các cơ quan, đơn vị quản lý tác giả có công trình đề nghị xét tặng giải thưởng có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận hồ sơ từ các tác giả công trình.

+ Thành lập Hội đồng Xét tặng giải thưởng cấp cơ sở

+ Tổ chức họp Hội đồng để xem xét, đánh giá công trình đề nghị xét tặng giải thưởng theo quy định. 

+ Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Học viện.

  1. Thời gian xét tặng Giải thưởng

Giải thưởng được tổ chức xét tặng 5 năm/lần và trao tặng vào dịp kỷ niệm năm tròn, năm lẻ của Ngày truyền thống Học viện hoặc vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). 

  1. Các nội dung liên quan

Thực hiện theo Quyết định số 963-QĐ/HVCTQG ngày 11/3/2021 của Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” của học viện.

Download Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 963-QĐ/HVCTQG ngày 11/3/2021 của Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh tại link:

https://drive.google.com/file/d/1e5XCSthsEcerqopxoO4_wa4ON9-wnbUk/view?usp=sharing.

 

                                              Cao Thị Ngọc Hà; Nguyễn Ngọc Hùng

           

                                              Phòng Quản lý Khoa học

 

 

In tin   


Các tin khác:
 GIẢI THƯỞNG “NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” CỦA HỌC VIỆN QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH (13/01/23)
 PHIÊN HỌP THỨ NHẤT - HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA ĐỂ XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023 (27/12/22)
 Đại hội đại biểu Hội Tin học Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 (24/10/22)
 Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa (10/10/22)
 Tập huấn bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (10/10/22)
 Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập (10/10/22)
  Hội thảo triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 (12/09/22)
 Hội thảo khoa học liên ngành “Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp bền vững” (28/08/22)
 Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 (03/03/22)
 PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC MỚI NHẤT VỀ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (13/02/20)
 DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VIỆT NAM 2019 (10/01/20)
 ĐIỂM SÁNG NÀO XUẤT HIỆN TRONG BỨC TRANH TOÀN CẢNH ẤN TƯỢNG KH&CN VIỆT NAM NĂM 2019 (31/12/19)
 PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ĐỊA PHƯƠNG: KHÔNG NÊN ĐI MỘT MÌNH VÀ HỖ TRỢ “MANH MÚN”  (24/12/19)
 NHIỀU CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ KHI NHÀ NƯỚC CÓ CHÍNH SÁCH SONG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP (16/12/19)
 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN TẠI TECHDEMO 2019 (21/11/19)
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở